Qaydalar & Şərtlər

Satış, Teslimat ve Ödeme Şartları

1. İşbu Satış, Teslimat ve Ödeme şartları Satıcı (Bundan böyle ebalaca olarak anılacaktır.) tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe yapılan tüm ebalaca internet mağazasından yapılan satışlar için geçerlidir.


2. Stoktan teklif edilen ürünler için sipariş önceliği prensibi uygulanacaktır, bu nedenle teslim için belirlenen tarih ebalaca için bir yükümlülük doğurmayacaktır.


3. Alıcının iflası, konkordato ilanı, tasfiyesi yada mallarının haczi halinde ebalaca mevcut siparişleri iptal edebilir. ebalaca’nun yazılı kabulüne dayalı olarak Alıcı tarafından sipariş feshedilebilir. Bu durumda varsa ebalaca’nun tüm zararları Alıcı tarafından tazmin edilecektir.


4. Yükleme ve ebalaca standartlarında paketleme fiyata dahildir.


5. Teslimat, Incoterms 2000 tanımlarına göre ebalaca deposundan (ex-works) yapılacak ve satışın tüm riski depodan teslim sırasında veya teslim ihbarında belirlenen tarihte alıcıya geçecektir. Alıcının garklı talepleri yukarıdaki risk koşullarını değiştirmez. ebalaca’nun geç teslimatı ebalaca aleyhine, teslimat değerini aşan tazminata neden oluşturmaz.


6. Grew – Lokavt gibi sınai anlaşmazlıklar; yangın, savaş, seferberlik, ambargo, askeri harekat, nükleer serpinti, terör eylemleri, deprem, yer kayması, sel, makine kırılması gibi nedenler ebalaca ve ebalaca için üretim yapan yükleniciler için mücbir sebep oluşturacaktır.

Ödeme yükümlülükleri bu mücbir sebeplerden etkilenmeyecektir. Mücbir sebep oluşması halinde ebalaca fiilin vukuundan itibaren 3 gün içinde alıcıyı ihbar edecek, ihbardan itibaren 10 gün içinde durumu yetkililere tespit ettirerek tespit raporunu alıcıya gönderecektir. İlk ihbar tarihinden itibaren ebalaca, en geç 3 ay içinde malı alıcıya teslim edecektir.


7. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ebalaca satış konusu malı Euro karşılığı TL olarak fatura edecek ve Alıcı fatura üzerinde belirtilen ödeme vadesi dahilinde faturayı eksiksiz ödeyecektir. Euro kuru olarak irsaliye tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru temel alınacaktır. Ödenmeyen fatura nedeniyle ebalaca’nun ticari hapis hakkı mevcuttur. Ödemede gecikilen her gün için Alıcı, Türkiye İş Bankası kredi borçları faizlerine 3 puan eklenerek bulunan oranda gecikme faizi ödeyecektir.


8. Yanlış ve/veya fazla teslim edilen mallar hariç ebalaca, mal iadesini kabul etmemektedir.


9. Malın satışından itibaren azami 12 ay içinde, kullanıcının hatasından kaynaklanmayan, gizli bir ayıbın ortaya çıkması halinde ebalaca, önce bu ürünü tamir edecek ve bu suretle ayıp giderilememişse değiştirecektir. Gözle görülebilir ve testle anlaşılabilir ayıplar için teslimden itibaren en geç 8 gün içerisinde ebalaca’ya müracaat edilmesi zorunludur.


10. Malın kullanıcıdan kaynaklanmayan ayıbı nedeniyle Alıcı veya 3. kişiler üzerinde gerçekleşen doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan ebalaca’nun sorumluluğu, ayıp konusu mal bedeli ile sınırlıdır.


11. ebalaca’nun fikri ve sınaî mülkiyetinde bulunan varlıkların tüm maddi ve manevi hakları ebalaca’ya aittir; kopyalanamaz, çoğaltılamaz, devir ve temlik edilemez, değiştirilemez.


12. İhtilaf halinde Kadıköy (İstanbul) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.